Starszy Specjalista w Dziale Płac i Kadr

Nr ogłoszenia: ZGK/PK/EC/9463/2020

 1. Miejsce wykonywania pracy:
  Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie
  ul. Warecka 22, 05-520 Konstancin-Jeziorna
 2. Wymiar etatu: 1
  Liczba stanowisk pracy: 1
 3. Określenie charakteru pracy, warunków organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
  1. praca biurowa,
  2. praca na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna,
  3. praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
  4. naturalne i sztuczne oświetlenie
  5. miejsce pracy: parterowy budynek przy ul. Wareckiej 22, długi korytarz, drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 86 cm w świetle ościeżnic, drzwi wejściowe do toalet - szerokość 70 cm w świetle ościeżnic (toalety nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich).
 4. Do obowiązków na ww. stanowisku należy:
  1. Prowadzenie spraw dotyczących zatrudnienia i polityki płac, w tym spraw dotyczących rozliczeń podatkowych i ubezpieczeń społecznych,
  2. Obsługa kadrowo-płacowa pracowników Zakładu, w tym:
   • a) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
   • b) przekazywanie do ZUS dokumentów zgłoszeniowych,
   • c) prowadzenie ewidencji czasu pracy, dokumentacji urlopowej,
   • d) kierowanie kandydatów do pracy i pracowników na badania lekarskie oraz na szkolenia BHP,
   • e) nadzorowanie przestrzegania w Zakładzie przepisów z zakresu prawa pracy,
   • f)  nadzorowanie i kontrola nad przestrzeganiem dyscypliny pracy pracowników Zakładu,
   • g)  naliczanie wynagrodzeń z tytułu zawartych umów o pracę,– zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz regulaminami pracy, a także z tytułu umów cywilnoprawnych
   • h) sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS,
   • i)  sporządzanie deklaracji do PFRON,
   • j) Prowadzenie sprawozdawczości, dotyczącej kadr i płac w zakresie GUS, ZUS,
 5. Wymagania niezbędne:
  1. Wykształcenie wyższe: preferowane kierunki - zarządzanie zasobami ludzkimi, administracja publiczna.
  2. Powyżej czterech lat doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym ze stosowaniem przepisów prawa pracy, przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, ubezpieczeniu społecznym i zdrowotnym.
  3. Zaawansowana wiedza z obszaru kadr i płac ze szczególnym uwzględnieniem znajomości prawnych aspektów czasu pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  4. Znajomość przepisów z zakresu ustawy o pracownikach samorządowych. 
  5. Obywatelstwo polskie (lub inne w przypadku osób spełniających warunki zawarte w art. 11 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych).
  6. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
  7. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  8. Nieposzlakowana opinia.
 6. Wymagania dodatkowe (pożądane):
  1. Umiejętność interpretowania przepisów prawa i ich wykorzystania w praktyce.
  2. Umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, komunikatywność, odpowiedzialność, odporność na stres,
  3. Dobra organizacja pracy, efektywność i szybkość realizacji powierzonych zadań.
  4. Umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu MS  Office ( Microsoft Excel, Microsoft Word.
  5. Znajomość programu płacowo-kadrowego WAPRO – GANG, 
  6. Znajomość programu Płatnik, 
  7. Mile widziane zatrudnienie w jednostce samorządowej powyżej 6 miesięcy.
  8. Prawo jazdy kategorii B.
 7. Nasze oczekiwania:
  1. Biegła znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office, 
  2. Umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej, pracy w zespole, terminowość wykonywania zadań 
  3. Mile widziane zatrudnienie w jednostce samorządowej powyżej 6 miesięcy.
 8. Wymagane dokumenty:
  1. życiorys (CV),
  2. list motywacyjny,
  3. kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( plik w załączniku),
  4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe,
  5. kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie,
  6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, 
  7. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
  8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, niezbędnych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1781 ze zm.),
  9. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów. 
 9. Informacja o wysokości wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZGK w Konstancinie-Jeziornie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 10. Miejsce składania dokumentów:
  1. Miejscem składania dokumentów jest siedziba ZGK (ul. Warecka 22; 05-510 Konstancin-Jeziorna).
  2. Dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty, w nieprzekraczalnym terminie – od dnia 23.12.2020r. do dnia 05.01.2021 r.
  3. O dochowaniu terminu decyduje data wpłynięcia aplikacji do ZGK (nie data stempla pocztowego).
  4. Dokumenty powinny być dostarczane w zamkniętych kopertach.
  5. Prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych – określone w art.16 RODO - nie przysługuje po terminie składania zgłoszeń, o którym mowa w ust. 2.1.
 11. Postępowanie z przesłaną dokumentacją.
  1. Oferty nie zawierające kompletu dokumentów lub które wpłyną po terminie,  będą rozpatrzone negatywnie.
  2. Kandydaci, którzy pozytywnie przeszli pierwszy etap weryfikacji są zapraszani do kolejnego etapu (telefonicznie, milowo lub pocztą tradycyjną), a ich lista jest publikowana na stronie BIP ZGK (ze wskazaniem imienia, nazwiska, miasta).
  3. Drugi etap naboru składa się z testu wiedzy lub rozmowy kwalifikacyjnej podczas której kandydat obowiązany jest okazać oryginały przesłanych kopii dokumentów.
  4. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej , na tablicy informacyjnej w ZGK oraz przekazana wyłonionej osobie.
  5. Pozostali kandydaci nie są indywidualnie powiadamiani. 
  6. ZGK nie zwraca złożonych dokumentów.
  7. Po upływie 3 miesięcy od zakończenia procesu naboru, dokumenty aplikacyjne są niszczone.
 12. Klauzula informacyjna:
  1. administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie; dane kontaktowe: ul. Warecka 22, 05-510 Konstancin-Jeziorna, tel. (22) 756-42-51, email: sekretariatatzgk-konstancin [dot] pl;
  2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Pan Mateusz Siek, e-mail: iod [dot] zgkatbims [dot] home [dot] pl. , tel. 605-976-900; 
   Pani/Pana dane osobowe:
  3. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych), dalej zwane RODO, w celu prowadzenia naboru do pracy, na podstawie zgody oraz przepisów Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych;
  4. mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym na rzecz ZGK usługi związane z obsługą pracowników;
  5. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
  6. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Przysługuje Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach i na zasadach określonych w RODO), ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, a także cofnięcia zgody (cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem).

Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszystkie uprawnienia realizowane są na zasadach określonych w RODO.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania. Niepodanie danych jest równoznaczne z brakiem możliwości udziału w procesie naboru.

Podanie danych osobowych niewynikających z przepisów prawa – szczególnie art. 221 Kodeksu pracy - jest dobrowolne.