Deklaracja dostępności

Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.bip.zgk-konstancin.pl

  • Data publikacji strony internetowej: 2021-01-20
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-20

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 2020-01-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Edward Skarżyński, adres poczty elektronicznej:
sekretariatatzgk-konstancin [dot] pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 756 42 51.Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu czy opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji.
Żądanie powinno zawierać:

  •     dane osoby zgłaszającej żądanie,
  •     wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
  •     sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Podmiot udostępniający informację: Zakład Gospodarki Komunalnej
Data wytworzenia informacji: 14.12.2020 09:25:20
Osoba wprowadzająca informację: patryk_sm
Data ostatniej modyfikacji: 20.01.2021 08:34:23
Data publikacji informacji: od 14.12.2020 09:25:20
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
20.01.2021 08:34:23 patryk_sm edycja strony
14.12.2020 09:25:20 patryk_sm strona została dodana